עמוד הבית תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באתר locksmith365 הינו בכפוף להסכמה מלאה לתנאי השימוש המפורטים בדף זה:  

* השימוש באתר הנו באחריות המשתמש בלבד ואין בתוכן הכתוב בו להוות כתחליף לייעוץ מקצועי.

* מובהר כי אין לראות בתכני האתר תחליף ייעוץ מקצועי בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מתאימה.

* כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בנוגע לתכני האתר שייכים להנהלת האתר.

 
 1. כללי
תנאי השימוש  (להלן: "תנאי השימוש") מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד. בתנאי השימוש משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש". השימוש באתר locksmith365 (להלן: "האתר" או "locksmith365 "), כפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. על אף האמור, locksmith365 תפרסם באתר האינטרנט את העדכונים והשינויים שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש. מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש ב-locksmith365 לכל מטרה שהיא. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין locksmith365 לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר locksmith365 ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. locksmith365 תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. locksmith365 תוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש. בהתחשב באופי ובאופן שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי locksmith365 ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. locksmith365 תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר כי locksmith365 איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, אתר locksmith365 אינו מציע או מספק שירותים, אלא משמש כמקור עזר אשר מציג מידע מקיף וסיקורים על שירותים ולעיתים גם תוכן שיווקי שמתקבל מחברות שונות הפועלות בתחום בישראל. האחריות על רכישת מוצרים או שירותים אשר מסוקרים באתר ו/או השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. אתר locksmith365 אינו אחראי על כל נזק ו/או מטרד אשר יגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, משימוש בשירות. האתר אינו נושא באחריות לכל קשר בין אם וירטואלי ו/או פיזי שנוצר בין הגולש לבין ספקי השירות ו/או בעלי המקצוע. משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר locksmith365 .
 1. הגבלת אחריות
המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים locksmith365 מוצעים AS-IS והנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. locksmith365 אינה אחראית לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו. מובהר בזאת, כי locksmith365 אינה אחראית בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים. האחריות לגבי בחינת אמיתות המידע המופיע באתר ואיכותו, חלה על המשתמש בלבד. locksmith365 לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מפגמים בתקשורת- רשת האינטרנט, מפעילי תקשורת, ציוד הקצה ויישומים של המשתמש. כמו כן, locksmith365 לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או תוכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש. locksmith365 לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש. locksmith365 אינה אחראית להחלטות ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך המידע הכתוב באתר. מובהר בזאת כי הלינקים (links) המוצבים באתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, עידוד, תמיכה, הסכמה או מתן חסות של locksmith365 . ככל שlocksmith365 תפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שהיא אינה אחראית לתוכנם. מובהר בזאת כי כל סתירה בין תוכן שיפורסם על ידי locksmith365 לבין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.
 1. שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לכך שlocksmith365 תבצע פיקוח ממוחשב על שימושו בשירותים, לרבות באמצעות "cookies" ואמצעים דומים, ותשתמש במידע למען בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור locksmith365 תהיה רשאית:
 1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים לטובת locksmith365 .
 2. למסור את פרטי המשתמשים לאחר או לאחרים ע"פ סמכות שבדין.
 3. שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר למשתמש לצרכי locksmith365 .
 4. לצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.
על אף האמור, locksmith365 איננה רשאית ולא תפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו. "מידע" מתייחס לכל רשימה או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר הנוגע אליו, כפי שמילא ברישומו ו/או כפי שמופיעים במסמכי locksmith365 , לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר.
 1. התנהגות המשתמשים באתר
locksmith365 שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר. מובהר כי כלל השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידי locksmith365 , לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים אשר נקבעו על ידי locksmith365 . locksmith365 שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, ככל שאינם על דרך של צפייה רגילה במודעה, ככל משתמש סביר. בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר. המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שתהא בה כדי לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב ו/או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.
 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
locksmith365 תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, source code, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר. למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, שידור, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב ממנה.
 1. אבטחת מידע
locksmith365 פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר ובכלל זאת, המידע שהוזן על ידי המשתמשים ונצבר בשרתי האתר. ואולם, locksmith365 אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה, אשר תוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים. המשתמש מאשר כי ככל ותתבצע חדירה שאינה חוקית, ל- locksmith365 ו/או למי שפועל מטעמה, לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.
 1. תחולת הדין
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.